Regulamin

Właściciel obiektu o nazwie „Domek Joanna” położonego w Kowarach ul. Podgórze 43 – TFE J.M. Dymkowscy Sp. j.z siedzibą w Dzierżoniowie jako Wynajmujący ustanawia niniejszy

R E G U L A M I N

który w trosce o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług w celu zapewnienia wszystkim Państwu jako naszym miłym Gościom (najemcom) spokoju i bezpieczeństwa podczas pobytu w naszych progach prosimy przestrzegać.

 1. Podstawowym okresem na który wynajmowany jest obiekt jest doba, która trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00 dnia następnego.
 2. W razie braku wskazania przez Gościa okresu na jaki wynajął on obiekt uznaje się, że został on wynajęty na 3 (trzy) doby. Okres ten jest również minimalnym czasem na jaki można wynająć obiekt.
  1. Za zgodą upoważnionej osoby pobyt poza okres wskazany w dniu przybycia może zostać przedłużony o ile wola przedłużenia pobytu zostanie zgłoszona upoważnionej osobie do godziny 10.00 w dniu, w którym upływa pierwotnie określony termin najmu obiektu i pod warunkiem, że Wynajmujący nie ma wynajętego obiektu na czas przedłużany.
  2. Ceny wynajmu znajdują się na stronie www.tfe.pl i są one jedynymi oficjalnymi, chyba że zostały ustalone indywidualnie (mail, faks).
 3. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich osobie upoważnionej, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości, chyba że utrata lub uszkodzenie rzeczy nastąpiły z winy wynajmującego.
 5. Gość jest zobowiązany zawiadomić upoważnioną osobę o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
  1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających i zamieszkujących z nim osób.
  2. Najpóźniej przy przekazywaniu kluczy do obiektu,Gość wpłaca osobie upoważnionej kaucje w wysokości1000 zł, która jest rozliczana wraz z protokołem końcowym.
  3. Kaucja zwracana jest w terminie 14 dniu od opuszczenia nieruchomości na rachunek wskazany przez Gościa. Z kaucji oprócz stwierdzonych szkód, pobiera się opłaty za internet ponad 1GB pobranych danych, i inne opłaty eksploatacyjne, jeżeli parametry eksploatacyjne były zmienione samodzielnie przez Gościa.
  1. Każdorazowo opuszczając obiekt Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien, w szczególności drzwi zewnętrznych, kranów, gazu itp.
  2. Gość nie jest upoważniony do zmian parametrów ustawień jakiegokolwiek urządzenia w nieruchomości. W szczególności nie jest dopuszczalna zmian parametrów grzewczych CO, CWU, ustawień interetu.
  3. W cenie wynajmu wliczone jest korzystanie z Internetu do 1GB danych. Każdy rozpoczęty GB danych powyżej 1 GB, zobowiązuje do zapłaty dodatkowej opłaty w wysokości 75 zł brutto.
 7. Gość nie jest uprawniony do oddawania do używania obiektu osobom trzecim, nawet w przypadku gdy nie upłynął jeszcze uzgodniony okres najmu.
 8. Osoby odwiedzające Gościa mogą przebywać w obiekcie od godziny 7.00 do godziny 24.00.
 9. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00. przede wszystkim z uwzględnieniem potrzeb osób zamieszkujących nieruchomości sąsiednie.
  1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w obiekcie urządzeń niebezpiecznych mogących stanowić zagrożenie dla Gości i obiektu.
  2. Używanie kominka, rozpalanie ognisk, grilla na terenie posesji może odbywać się tylko w miejscach wyznaczonych i przestrzegając zasad przeciwpożarowych i używając urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Gość wynajmując obiekt oświadcza, że zna zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego, używania kominka, używania pieca w saunie, urządzeń gazowych i innych znajdujących się w obiekcie. Jakiekolwiek szkody powstałe na mieniu Gościa i osobach z nim zamieszkujących związane z użytkowaniem urządzeń, pieców, wyposażenia nie mogą być przedmiotem roszczenia w stosunku do Wynajmującego. Ich użytkowanie odbywa się na niebezpieczeństwo i ryzyko Gościa. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na mieniu Wynajmującego związane z takim użytkowaniem pieców, urządzeń, wyposażenia, które doprowadzi do jakiejkolwiek szkody.
  3. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i podobnych używek w obiekcie.
  4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy i wykwaterowania Gościa w trybie natychmiastowym, jeżeli stwierdzi, iż zakazy określone w punktach 1 do 3 są naruszane.
 10. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy wynajęcia obiektu osobie, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła regulamin lub wyrządziła szkodę w mieniu wynajmującego lub innych Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników wynajmującego albo innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłóciła spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu i nieruchomości sąsiednich.
 11. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa w obiekcie będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, wynajmujący przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Po upływie wskazanego w zdaniu pierwszym okresu, w przypadku nie odebrania rzeczy przez Gościa, Wynajmujący ma prawo przedmioty zniszczyć lub przejąć na własność.
  1. Osobami upoważnionymi do działania w imieniu wynajmującego w sprawach związanych z funkcjonowaniem obiektu są: Danuta Kolasa, numer 601576158, Marek Dymkowski numer 601776446
  2. Wszelkie spory wynikłe w związku z używaniem obiektu rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego. Jednakże Wynajmujący jak i Gość w pierwszej kolejności dążyć będą do polubownego rozwiązania sporu z uwzględnieniem potrzeb związanych z wypoczynkiem Gościa.

Wynajmujący

Joanna i Marek DymkowscyNapisz do nas